NI CompactDAQ cDAQ-9172 支持的C系列模块硬件: CompactDAQ>>Digital Input Modules>>NI 9401, CompactDAQ>>Digital Output Modules>>NI 9472, CompactRIO>>Digital Output Modules>>NI 9481, CompactRIO>>Digital Input Modules>>NI 9421, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9201, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9211, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9215, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9221, CompactRIO>>Analog Output Modules>>NI 9263, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9237, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9205, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9206, Signal Conditioning Other, CompactDAQ>>Digital Input Modules>>NI 9401, Signal Conditioning Other, CompactDAQ>>Digital Output Modules>>NI 9472, CompactRIO>>Digital Output Modules>>NI 9481, CompactRIO>>Digital Input Modules>>NI 9421, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9201, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9211, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9215, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9221, CompactRIO>>Analog Output Modules>>NI 9263, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9237, CompactDAQ>>Analog Input Modules>>NI 9205, CompactRIO>>Analog Input Modules>>NI 9206

问题:
哪些C系列的模块能够被NI cDAQ-9172, USB-9161 或者 USB-9162支持?

解答:

多个NI测试平台支持大多数的NI C系列I/O模块。多个平台支持的模块数量不仅仅是一致的,而且是可以互换的。同一个模块可以直接从一个系统移植到另一个系统上,而没有固件或者驱动问题。例如,NI 9211热电欧模块可以从USB套子(USB-9162)中移到NI Compact DAQ机箱中,或者移到Compact RIO嵌入式系统中。

NI CompactDAQ 和 USB DAQ 支持的C系列模块

注意:下表中的所有模块都能被NI Compact DAQ and Compact RIO支持。
† 表示该模块能被 ENET-9163 carrier for NI-DAQmx 支持。
‡ 表示该模块能被 WLS-9163 carrier for NI-DAQmx 支持。
* 表示该模块能被 USB-9162 carrier for NI-DAQmx 支持。
+ 表示该模块能被 USB-9161 carrier for NI-DAQmx Base 支持。
模拟输入
Model Ch Type Range Res Description Rate
NI 9201* 8 Scanned ± 10 V 12 bit Low Cost 500kS/s
NI 9203 8 Scanned ± 20 mA 16 bit Current 200 kS/s
NI 9205 32 Scanned ± 10 V 16 bit Multiplexed 250 kS/s
NI 9206 16 Scanned ± 10 V 16 bit 600V (ISO) 250 kS/s
NI 9211*+†‡ 4 Slow Sample ± 80 mV 24 bit Thermocouple 14 S/s
NI 9213+ 16 Slow Sample ± 80 mV - -20mV 24 bit Thermocouple 100 S/s
NI 9215*+†‡ 4 Simultaneous ± 10 V 16 bit Simultaneous 100 kS/s/ch
NI 9217 4 Slow Sample 100 ? 16 bit RTD 400 S/s
NI 9219*†‡ 4 Slow Sample Various 24 bit Universal, ch-ch ISO 100 S/s/ch
NI 9221* 8 Scanned ± 60 V 12 bit Hi-Voltage 800 kS/s
NI 9229 * 4 Simultaneous ± 60 V 24 bit ch-ch ISO 50 kS/s/ch
NI 9234*†‡ 4 Simultaneous ± 5 V 24 bit IEPE sensors (DSA) 51.2 kS/s/ch
NI 9237*†‡ 4 Simultaneous ± 25mV/V 24 bit Strain/Bridge 50 kS/s/ch
NI 9239* 4 Simultaneous ± 10 V 24 bit ch-ch ISO 50 kS/s/ch
 
模拟输出
Model Ch Type Range Res Description Rate
NI 9263* 4 Simultaneous ± 10 V 16 bit Voltage 100 kS/s/ch
NI 9265 4 Simultaneous 0-20 mA 16 bit Current 100 kS/s/ch
 
数字I/O
Model Ch Type Range Res Description Rate
NI 9401 8 Correlated 5V TTL NA DIO 10 MHz
NI 9403 32 Static 5V TTL NA DIO 1 kHz
NI 9411 6 Correlated 5-24 V NA DI 2 MHz
NI 9421* 8 Correlated 24V NA DI (sink) 10 kHz
NI 9422 8 Correlated 24-60 V NA DI (sink/source) 4 kHz
NI 9423 8 Correlated 24-30 V NA DI(sink) 1 MHz
NI 9425 32 Static 12-24 V NA DI(sink) 140 kHz
NI 9426 32 Static 24 V NA DI(source) 140 kHz
NI 9435 4 Correlated 5-250 V NA Universal 333 Hz
NI 9472* 8 Correlated 24 V NA DO (source) 10 kHz
NI 9474 8 Correlated 5-30 V NA DO(source) 1 MHz
NI 9475 8 Correlated 60 V NA DO(source) 1 MHz
NI 9476 32 Static 6-36 V NA DO(source) 2 kHz
NI 9477 32 Static 5-60 V NA DO(sink) 125 kHz
NI 9478 16 Static 0 to 50 V NA DO(sink) 20 kHz
 
继电器
Model Ch Type Range Res Description Rate
NI 9481* 4 Correlated 250 VAC NA Electromechanical Relay 50 Hz
NI 9485 8 Correlated ± 60 V NA SSR 50 Hz


相关链接:
NI-DAQmx Version 9.4 for  Windows 7 x86/Vista x86/7 64 bit/XP x86/Vista x64/Server 2003 R2 (32-bit)/Server 2008 R2 (64-bit)
Support: NI-DAQmx
NI-DAQmx Driver Updates page

附件:

报告日期: 05/21/2006
最近更新: 12/30/2011
文档编号: 3UN91NB9