M 系列可選用的電纜硬體: Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6284, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6221, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6220, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6259, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6250, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6224, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6220, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6281, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6251, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6254, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6281, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6251, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6229, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6250, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6229, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6280, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6280, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6221, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6284, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6224, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6259, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6289, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6254

問題: M系列使用的電纜,有那些可選擇。

解答:SHC-68-68-EP電纜是用於E系列設備的,它同樣可以用於M系列。而SCH-68-68-EPM用於M系列卡可以更好的抵抗數位線上的雜訊。

上述資訊並不包括考慮信號處理的情況下的選擇。請參考M系列使用手冊,得到關於信號處理的情況下的選擇。


相關連結: M系列Help(使用手冊)

附加檔案:

報告日期: 10/21/2004
最後更新: 12/12/2006
文件偏號: 3EK87JFL