NI 6123的校准后补偿主要软件:
主要软件版本: 3.1
主要软件修正版本: N/A
次要软件: N/A
硬件: Multifunction DAQ (MIO)>>S Series>>PCI-6123, Multifunction DAQ (MIO)>>S Series>>PXI-6123

问题: 当利用Calibration Executive 3.x校准NI 6123时,发生了偏置导致校准失败。我能做些什么来阻值这些问题的发生?

解答: 为了解决这个问题,请在您安装校准软件之后,后安装NI-DAQmx版本8.1或更高版本。

相关链接: NI Calibration Executive Homepage Current DAQmx Driver Download Page 

附件:

报告日期: 05/15/2006
最近更新: 01/03/2015
文档编号: 3XECTLOR