M 系列可选的电缆硬件: Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6284, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6221, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6220, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6259, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6250, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6224, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6220, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6281, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6251, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6254, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6281, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6251, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6229, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6250, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6229, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6280, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6280, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6221, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6284, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6224, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PCI-6259, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6289, Multifunction DAQ (MIO)>>M Series>>PXI-6254

问题: M系列使用的电缆,有那些可选项。

解答:SHC-68-68-EP电缆是用于E系列设备的,它同样可以用于M系列。而SCH-68-68-EPM用于M系列卡可以更好的抵抗数字线上的噪声。

上述信息并不包括考虑信号调理的情况下的选项。请参考M系列帮助手册,得到关于信号调理的情况下的选项。


相关链接: M系列帮助(用户手册)

附件:

报告日期: 10/21/2004
最近更新: 09/07/2005
文档编号: 3EK87JFL