Archived: NI cDAQ-9171需使用NI-DAQmx 9.4或更高版本的驱动

This document has been archived and is no longer updated by National Instruments主要软件: Driver Software>>NI-DAQmx
主要软件版本: 9.3
主要软件修正版本: N/A
次要软件: N/A
硬件: CompactDAQ>>Backplanes>>cDAQ-9171

问题: NI-DAQmx 9.3以及NI-DAQmx 9.3.5不支持NI cDAQ-9171。NI-DAQmx 9.3和NI-DAQmx 9.3.5的自述文件中给出该版本可以支持cDAQ-9171的信息是错误的。

解答: 对NI cDAQ-9171编程时,需要使用NI-DAQmx 9.4或更高版本的驱动。

相关链接: Products and Services: NI cDAQ-9171


附件:

报告日期: 05/09/2012
最近更新: 01/08/2017
文档编号: 5X8863A5